Jeremiasz to prorok Starego Testamentu najbardziej przypominający Jezusa. Czytam teksty prorockie, aby lepiej odczytać Ewangelię i zrozumieć misterium Chrystusa. Męka proroka została opisana w rozdziałach 36 – 40 i za biblistą jezuickim dzielę ją na pięć aktów dramatu Jeremiasza:
I. Jr 36 – dramat i męka  Księgi.
II. Jr 37 – pierwsze aresztowanie.
III. Jr 38, 1-13; - skazanie na śmierć.
IV. Jr 38, 14- 18; - ostatnia rozmowa.
V. Jr 40, 2-4; - nadzieja Jeremiasza.

I. DramatKsięgi>Jr36,1-6
A. Opowiadanie rozpoczyna się poleceniem pisania, ma on czterdzieści lat i mimo, że przemawia od pewnego okresu – niczego jeszcze nie napisał. Teraz jego słowo staje się Księgą. Pisze przy pomocy swego sekretarza Barucha – tak wtedy robiono! Baruch zostaje także lektorem księgi, ponieważ Jeremiasz jest śledzony – „mam zakaz opuszczania domu”!
B. Tekst opowiada o trzech czytaniach księgi:
1. Jr 36,8 – czytanie wywołuje skandal , wzbudza niepokój, zdziwienie oraz zainteresowanie władz.
2. Jr 36,9-16 ; Księga jest spisana! Można słowo wielokrotnie powtarzać. To ogromna korzyść.
3. Jr 36,22-23; Trzecie czytanie odbywa się przed królem. Dokonuje się pierwsza męka. Fragment przeraża, ponieważ podkreśla ateizm i niedowiarstwo króla. Następuje rzecz straszna, słowo zostaje zamordowane, spalone, nie wolno mu istnieć. Człowiek, który odrzuca słowo, nie tylko nie chce go słuchać, ale pragnie je unicestwić.
Jr 36,27-28 > Jednakże Pan interweniuje i po spaleniu, po śmierci następuje zmartwychwstanie słowa! Słowo zostało poddane bardzo bolesnemu doświadczeniu.

II. Pierwsze aresztowanie proroka > Jr 37,11-16
Zaczyna się pierwszy dramat osoby Jeremiasza, osobisty dramat człowieka. Zostaje aresztowany z powodu nieporozumień, a nie w związku z prześladowaniem. Przywódcy polityczni biją go i wtrącają do więzienia. W czasie przesłuchania przez króla wypowiada proroctwo, bez lęku o konsekwencje > Jr 37,17-18. Czytając księgę Jeremiasza, wzrusza mnie bardzo ludzki rys proroka – nie jest bohaterem, wzrusza jego błaganie > Jr 37,20 – nie chce umierać i prosi króla o lepsze więzienie. Król przychyla się do tej prośby > Jr 37,21 – i w ten sposób kończy się drugi akt dramatu, który odnosi się do osoby proroka. Jeremiasz, ogólnie patrząc, został potraktowany łagodnie.

III. Skazanie na śmieć > Jr 38,1-13
Jeremiasz staje teraz w swoim życiu wobec realnego niebezpieczeństwa śmierci. Jednak dzięki Kuszycie i królowi Sedecjaszowi, zamiast śmierci doświadcza ciężkiego więzienia. Zarzuty wobec Jeremiasza są następujące:
- podburza lud,
- nie myśli o dobru narodu,
- obcy zwrócą się przeciw nam;
i myślę o Jezusie, który usłyszy takie same zarzuty. Zawsze uderza mnie obraz Jeremiasza zanurzonego w błocie i wołanie psalmisty: „Z głębokości wołam do Ciebie Panie…” /Psalm 130/.

IV. Ostatnia rozmowa > Jr 38, 14-19
Czwarty akt dramatu męki, to rozmowa proroka z królem. Dialog ten ma swoje odbicie w Ewangelii >Łk 22,67. Sedecjasz ma litościwe serce króla i przyrzeka prorokowi, że nie zrobi mu krzywdy… i ostatnie słowa proroka > Jr 38,17-22! Jest to ostatnia rozmowa proroka Jeremiasza z królem, ostatnia rozmowa z narodem, ponieważ tutaj zamyka się jego męka.

V. Uwolnienie > Jr 40,2-4
Jeremiasz zostaje uwolniony, ale przez nieprzyjaciół Izraela, Chaldejczyków, przez oddziały króla Nabuchodonozora. Kiedy ujęto wszystkich jeńców i zaprowadzono ich do Rama, Jeremiasz dzieli los cierpiących w Jerozolimie a następnie los wygnańców w Egipcie. Jeremiasz umrze w Egipcie w nieznanych okolicznościach.
Jego życie kończy się bez chwały i w jednej chwili gaśnie jego głos! Gdy kończy się jego misja, mająca na celu uświadomienie wszystkim obecności Pana w karze na miasto, prorok milknie i nie zabierze już głosu.

Wiem jednak, że jego osoba nigdy nie zostanie zapomniana, że jego nauczanie o nowym przymierzu, o nowej religii serca wpłynie na Nowe Przymierze Jezusa.

Punkty do medytacji
Opowieść o męce Jeremiasza jest bardzo długa, chociaż nie jest on męczennikiem, ale prorokiem wiernym i posłusznym Słowu. Według Carla Marii Martiniego są cztery znaczenia, które usprawiedliwiają długi opis męki proroka Jr > 36-40!
1. Jeremiasz uczy mnie przeżywać drobne i bolesne, a zarazem wielkie świadectwa wierności w życiu codziennym.
2. Uczy akceptacji mojego ubóstwa, obawę przed cierpieniem, niechęć do mojego krzyża. Zdaję sobie sprawę z kruchości i z pokorą zawierzenia oddaję się Panu.
3. Wierność Słowu Bożemu. Uczy mnie skromności w codzienności i cierpliwego przeżywania dzień po dniu. Pokonywania obaw i słabości.
4. Jeremiasz a Jezus. Jezus płaci życiem za wierność Ojcu. Zwracam oczy na Jezusa – Jest On Wielki – jest moim Wzorem!

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)